WALNE ZGROMADZENIEnajwyższy organ Spółdzielni, zwoływany co roku, nie później niż do 30 czerwca, w sposób opisany w statucie. 

RADA NADZORCZA - zgodnie ze statutem Spółdzielni składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Obecnie funkcjonuje Rada Nadzorcza wybrana w dniu 8 grudnia 2021 r., wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na okres trzech lat, w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Elżbieta Zepp

Wice przewodniczący - Piotr Filipowicz

Sekretarz - Jadwiga Wittliff

Członkowie - Agnieszka Czuchryta, Artur Ludwicki

ZARZĄD – zgodnie ze statutem Spółdzielni składa się z 2 lub 3 członków.

Obecny skład Zarządu:

Prezes Zarządu -
Marek Orlicki

Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Potempa