Władze Spółdzielni zgodnie z jej aktualnym statutem stanowią:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. na okres trzech lat.

Zarząd składa się z 2 lub 3 członków, w tym prezesa Zarządu.